ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස්:

Full Name :
ඔබගේ සම්පුර්ණ නම Amila Vihanga Kariyawasam නම් Full Name සඳහා Amila Vihanga නම ඇතුලත් කිරීම ප්‍රමානවත් වේ.

Select institute:
ඔබගේ අධ්‍යාපනය ලබන ආයතනය තෝරාගන්න

Phone :
මෙම දුරකථන අංකය ලියාපදිංචිය සඳහා එක් වරක් පමනක් අවසර දෙන අතර පන්ති පවත්වන කාලසටහන් යම් වෙනසක් වුවහොත් මෙම අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් (SMS) මගින් දැනුම් දෙන බැවින් නිවැරදි දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න

Password :
මෙම ගිණුමට පිවිසිම සඳහා මෙම Password භාවිතා කල යුතුය

ඔබ මින් පෙර ලියාපදිංචි වු අයෙක් නම් ගිණුමට පිවිසිම Sign In භාවිතා කරන්න. ගිණුමට ප්‍රවේශ විමට අපහසු තාවයක් ඇත්නම් අමතන්න 0777 668 779

New Student Register